Updates | In the media

Noua procedura privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate in extravilanul localitatilor. Efectul asupra constructiilor

Mihaela Nastase_ONV LAW_associate_thumbnail

La data de 28 februarie 2018 a intrat în vigoare o nouă procedură privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, precum și procedura privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, astfel cum a fost aprobată de Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

Astfel, în Monitorul Oficial nr. 184/28.02.2018 a fost publicat Ordinul nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, precum și pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar (”Ordinul nr. 83/2018”).

Vechiul Ordin nr. 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutuldocumentațiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol a fost abrogat la data de 26 februarie 2018.

Schimbările aduse de noua procedură

Procedura prevăzută în Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 83/2018 aduce schimbări în ceea ce privește modul de aprobare și conținutul documentației necesare pentru obținerea aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților.

Procedura de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan este o procedură distinctă și nu face parte din procedura de autorizare a lucrărilor de construcții prevăzute de Legea nr. 50/1991. În ceea ce privește construcțiile care pot fi amplasate pe terenurile aflate în extravilan, menționăm că acestea rămân în continuare cele prevăzute în Legea nr. 18/1991.

Noua procedură a eliminat obligativitatea întocmirii de studii urbanistice – PUG și PUZ pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor din extravilan de clasa I și clasa a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, precum și a celor plantate cu vii și livezi.

Ordinul nr. 83/2018 reglementează atât modelul pentru decizia de scoatere definitivă, cât și modelul pentru decizia de scoatere temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților. În ceea ce privește documentația necesară, noua reglementare introduce noi documente care vor trebui prezentate pentru aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan.

În acest sens menționăm că se va solicita în plus procesul verbal de verificare în teren privind existența /inexistența construcțiilor pe terenul agricol respectiv, întocmit de către reprezentanții direcției pentru agricultură județene.

De asemenea, se va solicita hotărârea Guvernului/consiliului județean/consiliului local privind declararea de utilitate publică a obiectivelor de investiție de interes național, județean, local, dacă va fi cazul.

Alte documente ce vor trebui prezentate în vederea aprobării scoaterii terenurilor din circuitul agricol:

  • În cazul în care se solicită scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan ce au categoria de folosință livezi sau vii, se va prezenta și autorizația de defrișare emisă de direcția pentru agricultură județeană;
  • În cazul în care se solicită scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan ce au categoria de folosință pajiști permanente, se va prezenta în plus și o adeverință de la primărie care să ateste că suprafață totală de pajiște a fost înregistrată în registrul agricol la data de 01.01.2017 ca atare, sau adeverință din care să rezulte dacă există suprafețe de teren ocupat cu pajiștepermanentă în excedentpe raza de competență a primăriei;
  • În cazul în care se solicită scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan pentru amplasarea obiectivelor care servesc activităților agricole și/sau serviciilor conexe, se va prezenta și adeverința emisă de primărie din care să rezulte datele de amplasare, categoria de folosință, precum și faptul că aceste suprafețe sunt utilizate în scopuri agricole.

În schimb, Ordinul nr. 83/2018 nu mai prevede necesitatea prezentării unei expertize de evaluare a terenurilor care se efectua de evaluatori atestați de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Mai multe ne spune Mihaela Năstase, associate, pe https://www.arenaconstruct.ro/noua-procedura-privind-scoaterea-din-circuitul-agricol-a-terenurilor-situate-in-extravilanul-localitatilor-efectul-asupra-constructiilor/